Road Trip (2000) Bulgarian Subtitles


Four friends take off on an 1800 mile road trip to retrieve an illicit tape mistakenly mailed to a girl friend.

Release:

IMDB: 6.5

Genders: Comedy

Countries: English

Time: 93 min

Updated: one year ago

Subtitle Info

Updated
one year ago
Framerate
Files
1
File Size
29.4KB
Language
Bulgarian
Release Type
N/A
Relase Info:

Road Trip BG

Create By
Cleon
Comment

List other Bulgarian Subtitle

Bulgarian Road Trip BG one year ago 1 29.4KB

Subtitle Preview

{1300}{1368}Äîáðå äîøëè â Óíèâåðñèòåòà íà Èòàêà.
{1369}{1424}Åòî ãî, òî÷íî òóê.|Åòî çà òîâà ñòàâà äóìà.
{1426}{1474}Äíåñ ùå íàïðàâè&