Punch-Drunk Love (2002) Bulgarian Subtitles


A psychologically troubled novelty supplier is nudged towards a romance with an English woman, all the while being extorted by a phone-sex line run by a crooked mattress salesman, and purchasing stunning amounts of pudding.

Release:

IMDB: 7.3

Genders: Drama, Comedy, Romance

Countries: English

Time: 95 min

Updated: one year ago

Subtitle Info

Updated
one year ago
Framerate
Files
1
File Size
18.8KB
Language
Bulgarian
Release Type
N/A
Relase Info:

Punch Drunk Love

Create By
Cleon
Comment

List other Bulgarian Subtitle

Bulgarian Punch Drunk Love one year ago 1 18.8KB

Subtitle Preview

{845}{914}Äà, âñå îùå ñúì íà òåëåôîíà.|- È çà êàêâî ñòàâàøå äóìà?
{916}{1017}Ãëåäàì îáÿâàòà âè çà|ñàìîëåòíàòà ïðîìîöèÿ.
{1