Metro (1997) Bulgarian Subtitles


Roper, a hostage negotiator catches a murderous bank robber after a blown heist. The bank robber escapes and immediately goes after the man who put him behind bars. The ending is played out...

Release:

IMDB: 5.5

Genders: Action, Crime, Comedy

Countries: English

Time: 117 min

Updated: one year ago

Subtitle Info

Updated
one year ago
Framerate
23.976
Files
1
File Size
22.4KB
Language
Bulgarian
Release Type
N/A
Relase Info:

Metro-BG

Create By
victoryzf
Comment

List other Bulgarian Subtitle

Bulgarian Metro-BG one year ago 1 22.4KB
Bulgarian N/A one year ago 1 22.4KB

Subtitle Preview

{1565}{1665}ÃÐÀÄÑÊÀ ÏÎËÈÖÈß
{2567}{2668}Íà ÷åòâúðòèíàòà ðàçñòîÿíèå| Íåæíî ìîìè÷å âîäè ñ 3 äúëæèíè.
{2672}{2727}- ×åðíà ãðèâà íàá