Memento (2001) Polish Subtitles


A man creates a strange system to help him remember things; so he can hunt for the murderer of his wife without his short-term memory loss being an obstacle.

Release:

IMDB: 8.5

Genders: Mystery, Thriller

Countries: USA

Time: 113 min

Updated: one year ago

Subtitle Info

Updated
one year ago
Framerate
Files
1
File Size
22.7KB
Language
Polish
Release Type
N/A
Relase Info:

memento POL

Create By
Cleon
Comment

List other Polish Subtitle

Polish memento POL one year ago 1 22.7KB

Subtitle Preview

00:00:41:MEMENTO|[£aæ. PAMIÊTAJ]
00:02:30:Wiêc gdzie jesteœ? W jakimœ motelu.|Po prostu budzisz siê i jesteœ w pokoju.
00:02:36:Klucze...|Czujesz jakbyœ by³ tu po raz pierwszy.
00:02:40:Ale byæ mo¿e jesteœ tu ju¿ od tygodnia, albo od trzech miesiêcy.
00:02:46:Nie wiem, naprawdê ciê¿ko powiedzieæ.
00:02:49:Po prostu anonimowy pokój.
00:02:53:- Ten facet.|- W³aœnie tu idzie.
00:02:58:- Lenny!|- M