Identity (2003) Bulgarian Subtitles


Stranded at a desolate Nevada motel during a nasty rain-storm, ten strangers become acquainted with each other when they realize that they're being killed off one by one.

Release:

IMDB: 7.3

Genders: Mystery, Thriller

Countries: USA

Time: 90 min

Updated: one year ago

Subtitle Info

Updated
one year ago
Framerate
Files
1
File Size
20.8KB
Language
Bulgarian
Release Type
N/A
Relase Info:

finale-identity-xvid BUL

Create By
Cleon
Comment

List other Bulgarian Subtitle

Bulgarian finale-identity-xvid BUL one year ago 1 20.8KB

Subtitle Preview

1
00:00:16,000 --> 00:00:19,900
Êàòî ñå êà÷âàõ ïî ñòúëáèòå,

2
00:00:20,100 --> 00:00:24,300
ñðåùíàõ ÷îâåê, êîéòî íå áåøå òàì.
Ñðåùíàõ ÷îâåê, êîéòî