From Hell (2001) Bulgarian Subtitles


In Victorian Era London, a troubled clairvoyant police detective investigates the murders by Jack The Ripper.

Release:

IMDB: 6.8

Genders: Mystery, Horror, Thriller

Countries: English

Time: 122 min

Updated: one year ago

Subtitle Info

Updated
one year ago
Framerate
Files
1
File Size
27.3KB
Language
Bulgarian
Release Type
N/A
Relase Info:

From Hell

Create By
Cleon
Comment

List other Bulgarian Subtitle

Bulgarian From Hell one year ago 1 27.3KB

Subtitle Preview

{13}{613}Èçêëþ÷èõòå ëè ïå÷êàòà|ïðåäè äà ãëåäàòå ôèëìà?
{618}{830}Åäèí äåí ÷îâåê ùå ñå îáúðíå íàçàä è ùå êàæå:|"Àç äàä